Maranao

Hay manga manosiya, zoasoata niyo so Kadnan iyo, a so miyadn rkano ago so miyangaoona an iyo, ka ang kano makapanananggila;