ﭿ                         

Maranao

Maytobo na so kilat na masinggaot iyan so manga kaylay iran; oman iyan siran kasindawan, na makalalakaw siran on, na igira a mikhnm kiran, na makathangn siran. Na o kabaya o Allah, na mataan! a khaylang Iyan so kan´g iran go so manga kaylay iran; ka mataan! a so Allah na sii ko langowan taman na Gaos Iyan.