Albanian

Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim, udhëzues për ata që frikësohen (nga All-llahu).