Farsi

این کتابی است که هیچ شکی در آن نیست و مایه هدایت پرهیزگاران است.