Maranao

So Allah i mbadal kiran ko di iran kapagizawizawa ko miyamaratiyaya, go tataalikn Iyan kiran ko gi iran kandarowaka; a gii siran mromparompak.