Maranao

Go igira a minithoona iran so miyamaratiyaya, na tharoon iran a: "Miyaratiyaya kami;" na igira a miyakandod siran ko manga olowan iran, na tharoon iran a: "Mataan! a skami na pd iyo. Go aya bo oto a kowan na giya di kiran kapagizawizawa."