Maranao

Tanodan, ka mataan! a siran i pphamaminasa, na ogaid na di iran maiin´ngka.