Farsi

آگاه باشید! آنها همان مفسدانند؛ ولی نمی فهمند.