Maranao

Katatagoan so manga poso iran sa gdamn; na inomanan siran o Allah sa gdamn. Go adn a bagian iran a siksa a malipds, sabap ko kiyapamokhag iran.