Abubakar Mahmoud Gumi

Kai muke bauta wa, kuma Kai muke neman taimakonKa.