Farsi

تنها تو را می پرستیم؛ و تنها از تو یاری می جوییم.