Hasan Efendi Nahi

Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë!