Hasan Efendi Nahi

Sunduesit të ditës së gjukimit.