Mahmud Muhammad Abduh

Ee naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista.