Hasan Efendi Nahi

Mëshirues dhe Përdëllimtar i Madh.