Albanian

Falënderimi i takon All-llahut , Zotit të botërave !