Farsi

ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است.