Abubakar Mahmoud Gumi

Da sũnan Allah, Mai rahama, Mai jin ƙai.