Albanian

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!