Maranao

Sii ko ngaran o Allah, a Masalinggagaw, a Makalimoon.