Hasan Efendi Nahi

Me emër të Allahut, Mëshirues dhe Përdëllimtar i Madh.